Home
Bouw en bemaling
Cursussen
Consult en Adviezen
Kennismaken
Referenties
Artikelen
Contact

Welkom op de site van delftsessions    

 


 

Laatste Nieuws:

 

Nadat geleidelijk aan de mogelijkheden voor het volgen van een (geo)hydrologische opleiding tot bijna het nulpunt was gedaald, zijn er inmiddels weer mogelijkheden om cursussen te volgen. Vaak echter ontbreekt de tijd om deze meestal uitgebreide cursussen te doorlopen. Voordat naar een cursus gegaan wordt is het dan ook goed om eerst vast te stellen wat specifiek gewenst wordt om meer over te leren. Door vervolgens een korte cursus samen te stellen over het specifieke onderwerp kan in één dagdeel (3 à 4 uur) al veel worden opgestoken.

Indoor cursussen worden op donderdag of vrijdag gegeven. De exacte onderwerpen die behandeld moeten worden, worden van te voren in een orienterend gesprek gezamenlijk vastgesteld.

  

Ontwikkelingen bij het bemalen voor civiele werken

Bij ondergronds bouwen is bemalen nog steeds een belangrijke optie om een bouwput droog te krijgen. In de loop der jaren zijn de omvang en diepte van bouwputten aanzienlijk toegenomen.

Bij bemalingen van enige omvang vormen indirecte kosten zoals belastingheffing op de onttrekking en de lozingskosten, een significant deel van de totale kosten. Om bemalingen betaalbaar te houden zijn innovatieve bemalingstechnieken in opkomst.

Lees het hele artikel uit Civiele Techniek nummer 1/2, 2011

 

Bestek en Bemalen bouwput vraagt om vroegtijdig anticiperen.

Op basis van het bestek maakt de aannemer een kostenbegroting. Is een bemaling vereist dan worden offertes gevraagd aan bemalingsfirma's. De tijd om offerte's op te stellen is meestal zeer beperkt. Toch moet allereerst vastgesteld worden of wat bemalingstechnisch in het bestek is aangeven wel degelijk het gewenste resultaat (een droge bouwput) oplevert. Regelmatig blijkt in de praktijk dat de bemaling omvangrijker moet zijn. Dit leidt dan tot vertragingen, vergaderen en meerwerkclaims tijdens de bouw. Bij grote projecten gaat het al gauw om enkele honderduizenden euro's. Dit had nagenoeg altijd voorkomen kunnen worden als vóór de aanbesteding een duidelijk bemalingsplan beschikbaar zou zijn geweest. Een bemalingsplan dus dat door de aannemers/bemalers moet worden geprijst. Door op deze wijze de aanbesteding qua bemaling vorm te geven kunnen grote prijsverschillen in de aanbiedingen voor de bemaling worden gereduceerd. Hierdoor zijn de diverse bedragen van de inschrijvende aannemers beter te vergelijken.

 

 

 

delftsessions ontplooit activiteiten op het terrein van de geohydrologie vanuit een holistische visie. In overleg met u wordt nagegaan of delftsessions iets voor u kan betekenen. De activiteiten liggen op het gebied van ondersteuning: Hoe controleer ik een geohydrologisch advies? Wat denkt iemand anders ervan (second opinion)? Miscommunicatie: Wat is eigenlijk het probleem?

Start van een bouwproject

Een bouwproject start bij het idee om een bouwwerk te gaan realiseren. De opdrachtgever zoekt een partij die het idee vorm gaat geven. In dit stadium is al direct van belang hoe de ondergrond van de projectlocatie er uit ziet. Immers de benodigde fundering en de te maken bouwput zijn vanaf het begin zeer relevante zaken. In dit stadium is een quick-scan van de ondergrond en de mogelijkheden die de ondergrond biedt van essentieel belang. De ondergrond is medebepalend voor een optimale keuze voor het ontwerp van het ondergrondse deel van het bouwproject. Hier gaat het nog niet om de details maar wel omtrent de mogelijkheden. Expertise en ervaring op het geotechisch vlak en de geohydrologie zijn hierbij de sleutelwoorden. delftsessions kan u hierbij van dienst zijn.

Geo-management

Regelmatig blijkt tijdens het feitelijk opstarten van de uitvoering van een project dat de opdrachtgever, de constructeur, de aannemer en de bemaler een niet geheel gelijkluidende visie hebben over wat nu wel en niet tot de opdracht van de aannemer behoort. Dit kan bij het begin van de uitvoering al tot misverstanden leiden. Het gevolg is een discussie over meerwerk voordat er überhaupt een schop de grond in is gegaan. Het bouw-management verloopt goed, maar het blijkt te ontbreken aan een duidelijk geo-management. Qua geotechnische en geohydrologische onderdelen blijkt een bestek vaak onvoldoende duidelijk en soms worden onjuiste standaardteksten in een bestek aangetroffen. delftsessions kan het bouw-management tijdelijk versterken en ondersteunen totdat het bouwwerk boven de grond komt en de bemaling uitgezet kan worden.

Belangrijke onderwerpen die regelmatig op de agenda staan zijn:

- bemalingen en bouwputten

- geohydrologische schematisatie van de ondergrond

- welk grondonderzoek is zinvol

 

Hoe pak je een onderwerp aan:

- visie is meer dan simpelweg rekenen

- wie beoordeelt een advies en gebeurt dat met kennis van zaken.

De vergunningverlening voor grondwateronttrekkingen wordt door de waterschappen uitgevoerd.

Waterschappen zijn van oudsher gericht op het oppervlaktewater. Nu is het verantwoord omgaan met grondwater binnen het waterschap  ook prioriteit. Hoe moet en wordt hiermee omgegaan?

Op welke gronden zal een waterschap een aanvraag voor een bemaling ontvankelijk verklaren? Hoe gaat een waterschap de controle van bemalingen uitvoeren? Vele vragen en er is (eigenlijk) nog geen duidelijk handvat waar een aanvrager van een onttrekking aan vast kan pakken.

 kvk Den Haag nr. 27314434

  

 
UA-35146734-1